Обучения

“Пара-Даив 98” ООД организира специални обучения за служителите си:

 1. Всички служители на “Пара-Даив 98” ООД преминават задължителен курс на обучение покриващ минималните изисквания съгласно ЗЧОД и специален курс на обучение относно:

  • изисквания при изпълнение на преките служебни задължения
  • запознаване с охраняваните обекти
  • инструктажи по безопасност на труда
  • инструктажи по противопожарна охрана
  • екипна работа
  • поведение спрямо клиенти, техни партньори и служители по повод изпълнение на служебните задължения на охранителите.

 2. За кандидатите за работа “Пара-Даив 98” ООД организира първоначален курс на обучение, който завършва с изпит на одобрените кандидати. Курсът е безплатен.
 3. Охранителната фирма провежда периодични курсове за професионално развитие по ЗЧОД и ЗВВООБ включващи:

  • Правна регламентация на частната охранителна дейност
  • Права и задължения на охранителя
  • Действия в усложнена обстановка
  • Наказателно-правна подготовка
  • Долекарска помощ