Политика за сигурност

В съответствие с чл. 12 от Регламент 2016/679 относно действията, предприемани при обработване на личните данни, както и защита на вашите права като субект с лични данни, „Пара Даив 98“ ООД предприема мерки съответстващи на политиката за сигурност, за да защити личните Ви данни. „Пара Даив 98“ ООД защитава вашите права и свободи като физическо лице особено правото на поверителност съгласно изискванията за обработка на лични данни в съответствие с Регламент 2016/679.

 1. Администратор/ обработващ на лични данни

  Пара Даив 98 ООД

  Гр. Варна. бул Осми Приморски полк 128

  Тел: 052 307 004

  Email: рага_dive98@abv.bg

 2. Отговорник по защита на личните данни

  Борислав Атанасов

 3. Цел на обработката на личните данни

  Обработването на личните данни на външни посетители в обектите, охранявани от „Пара Даив 98“ ООД е необходима за по-голямата сигурност и безопасност в обектите, както и съгласно изискванията за пропускателен режим от възложителя.

 4. Законова база и законни изисквания при обработката на лични данни

  Обработката на личните данни е в съответствие с изискванията на чл. 6(1)(ф) от Регламент 2016/679

 5. Данни, които се събират

  Данни са както следва:

  - Персонална информация ( три имена, рождена дата, документ за самоличност)

  - номер на автомобил

 6. Получател на Данните

  Възложителя по договор за охрана

 7. Защита и безопасност на данните

  Достъпът до компютри/регистъри с данните е с ограничен - достъп имат само оторизиран персонал/ компютрите са защитени с парола, хартиените носители се заключват в шкаф, като достъп до него имат само оторизирани лица.

  Личните данни, съхранявани на електронен носител и сървъри, се унищожават чрез трайно изтриване, вкл. презаписването на електронните средства или физическо унищожаване на носителите; Документите на хартиен носител, съдържащи данни, се унищожават чрез нарязване с шредер машина

 8. Право на достъп и забрана на достъп до личните данни

  Искането за достъп до личните данни ще бъде обработено в рамките на 15 раб.дни след постъпването му.

 9. Срок за съхранение на данните

  Срока за съхранение на ЛД се определя от възложителя по договор. Личните данни се съхраняват от/при възложителя по договора. Вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити от регистъра за посетители след период от 6 месеца, след последната ви визита. Записите се запазват извън посочения по - горе срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения, за което „Пара Даив 98“ ООД уведомява разследващия орган — полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните данни и др..

 10. В България защитата на личните данни се осъществява и регламентира от КЗЛД в съответствие с Регламент 2016/679